Ενημερωτικό Υλικό

Κατεβάστε τα σε μορφή PDF

Ωφελούμενοι & Δικαιολογητικά

Ωφελούμενοι

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να είναι άνεργοι/ες, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
β) να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή του Δήμου Ηλιούπολης
γ) Να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω Κατηγορίες Ευάλωτων Ομάδων


ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ 45-64 ΕΤΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ως μακροχρόνια άνεργοι στη συγκεκριμένη κατηγορία θεωρούνται άτομα που παραμένουν εκτός εργασίας για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΡΧΗΓΟΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται άτομα που διαβιούν χωρίς σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας ή διαζυγίου, ή ανύπαντρες μητέρες) και έχουν την ευθύνη ανατροφής για ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο.
ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα άτομα που φέρουν ελληνική ταυτότητα ή άλλη βεβαίωση από αρμόδια αρχή που έχει αποφανθεί για την ελληνική ιθαγένεια του ατόμου και προέρχονται από μακρόχρονη παραμονή σε χώρα εκτός Ελλάδος.
ΑΤΟΜΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ /ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΤΩΧΕΙΑ
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται άτομα που το ετήσιο εισόδημά τους είναι χαμηλότερο από το όριο της φτώχειας στην Ελλάδα, όπως αυτό ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Υποχρεωτικά:

  • Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής
  • Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου
  • Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή υπεύθυνη δήλωση
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση
  • Κάρτα Ανεργίας του ΟΑΕΔ ή Παραπεμπτικό από το Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης / Τοπική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ που είναι εγγεγραμμένοι
  • Φωτοτυπία πτυχίου σπουδών / ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν)
  • Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εάν υπάρχουν)
  • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού της εφορίας οικονομικού έτους 2011

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής μπορούν αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου να προσέρχονται έως τις 10 Νοεμβρίου 2012, με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και να καταθέτουν αίτηση στις παρακάτω διευθύνσεις:

ΚΕΚ ΑΚΜΗ Α.Ε.
Δ/νση: Λ. Βουλιαγμένης 337, Ηλιούπολη
Τηλ. 210 9769560 – 551

EEO GROUP
επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 74Α – Ηλιούπολη
Tηλ. 210 9769560

ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε.
Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 40, Ηλιούπολη
Τηλ. 210 9942373, 210 9944189

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού 10:30-14:00

Εναλλακτικά οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στις παραπάνω διευθύνσεις.

Αίτηση Συμμετοχής Ωφελουμένων

Τελική Λίστα Ωφελουμένων

Newsletter Sign Up

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα μας